Vítejte v mateřské škole Bordovice

Určující formou vzdělávací práce je hra ve všech jejích formách. Podporujeme rozvoj her námětových, vytváříme podmínky pro didaktické hry, hry konstruktivní, pohybové a dramatizující, vytváříme prostor pro spontánní hru dětí.

Martina Kaděrová
ředitelka MŠ

Provoz mateřské školy Bordovice

1. Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin. 

2. Příchod dětí do MŠ

Děti obvykle přicházejí do MŠ od 6:30 do 8:00 hodin.

Z bezpečnostních důvodů vždy předávejte učitelce mateřské školy, učitelku rovněž vždy informujte o odchodu dítěte z MŠ.
Školní budova je zabezpečena čipovým systémem, který brání vniknutí nepovolaných osob.

3. Vyzvedávání dětí

Po obědě:
od 12:00 hodin třída I,
od 12:15 do 12:30 třída II

Odpoledne:
od 14:30 do 16:00 hodin

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho vyzvedávání v mateřské škole. 

4. Změna zdravotní způsobilosti

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

5. Individualizace a adaptace dítěte

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, usilujeme o to, aby se co nejdříve adaptovalo na prostředí MŠ. Sdělte proto, prosím učitelce speciální potřeby Vašeho dítěte pro usnadnění jeho adaptace v MŠ.

Od školního roku 2017/2018 je uzákoněno povinné předškolní vzdělávání dětí rok před nástupem školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání se stanoví v rozsahu 4 hodin denně, u starších dětí věnujeme značnou pozornost přípravě na vstup do ZŠ.

Zákonní zástupci dítěte mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účasti na třídních schůzkách.

6. Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence. Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (docházkový sešit v šatně), nebo osobně učitelce mateřské školy. Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, nebo písemně, nebo telefonicky.

  • Telefonní číslo do mateřské školy                     556 855 539

7. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně vyplněním a podepsáním: Přihlášky ke stravování.

Dítě se v mateřské škole, je-li přítomno, stravuje denně. Strava se odhlašuje 1 den předem do 12 hodin, v době náhlého onemocnění lze stravu odhlásit nejpozději týž den do 7:00 hodin. V případě, že dítě není řádně omluveno, je mu stravné toho dne započítáno. Po dohodě si mohou rodiče přijít pro oběd do jídlonosiče, ale pouze první den nemoci dítěte. Za další neodhlášené dny se počítá taxa i s náklady podle kalkulačního listu. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

  • Telefonní číslo do školní jídelny                           552 303 922
  • Číslo účtu 239473301/0300
8. Uchovávání osobních údajů

Správa, uchování a zpracování osobních údajů  bude probíhat v rozsahu nezbytném po dobu docházky dítěte do mateřské školy.

9. Provoz mateřské školy

V době prázdnin je provoz mateřské školy přerušen minimálně na čtyři týdny.

Režim dne v mateřské škole

Dopolední hodiny

Třída I 6:30 - 9:00 hodin, třída II 6:30 - 9:30 hodin

příchody dětí (do 8:00 hodin)

spontánní hry a řízené činnosti

Třída I 8:00 - 9:30 hodin, třída II 8:30 - 10:00 hodin

svačina

spontánní a řízené činnosti

Třída I 9:00 - 11:30 hodin, třída II 9:30 - 12:00 hodin

příprava na pobyt venku

pobyt dětí venku

Odpolední hodiny

Třída I 11:30 - 12:00 hodin, třída II 12:00 - 12:30 hodin

oběd, příprava na odpolední odpočinek

odchody dětí domů

Třída I 12:00 - 14:00 hodin, třída II 12:30 - 14:00 hodin

poslech pohádky nebo relaxační hudby

odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 - 14:30 hodin

převlékání

odpolední svačina

14:30 - 16:00 hodin

spontánní a řízené činnosti (v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy)

odchody dětí domů